Referat af Generalforsamling 2022

Referat af ordinær generalforsamling i Guldborgsund Konservative, 31. januar 2022

Ca. 40 medlemmer deltog i generalforsamlingen på Godstedlund.

Formand Stine Pilt Olsen bød velkommen.

Dagsorden:

 1. Valg af dirigent og stemmetællere.

Keld Holm blev indstillet som dirigent. Keld Holm blev valgt uden modkandidat.

Dirigenten konstaterede at generalforsamlingen var lovligt indvarslet. Det blev besluttet at vælge stemmetællere såfremt behovet opstod.

 1. Beretning om foreningens virke i det forløbne år

Formanden afgav beretning. Foreningen har pr. dags dato 136 medlemmer.

Stine beretter om at 2021 har været et begivenhedsrigt år, med forsatte corona begrænsninger.

Men trods dette har det ikke stoppet “drivet” og tilgangen af medlemmer.

Stine fortæller at hun kort inden generalforsamlingen i maj blev indkaldt til Folketinget, hvorfor hun ikke deltog i sidste generalforsamling.

Stine fortæller at hendes tid i Folketinget har afstedkommet opmærksomhed omkring vores vælgerforening, da Sydhavsørene er blevet kendt inden for C organisationen og Stine takker for muligheden.

Stine beretter endvidere om valget. Fra bestyrelens side var der et ønske om at få sammensat det bredeste mulige kandidathold. Med Johannes og Emma fra KU i front stillede C med et hold som repræsenterede hele Guldborgsund og var synlige i valgkampen.

Resultatet blev at C fik 2 nye byrådsmedlemmer, stort tillykke til Johannes og Emma.

Valgkampen var en holdindsats, hvor også Regionskandidat Lene fik et flot resultat.

Stine takker alle der bakkede op om valgkampen.

Vi gik ikke i valgforbund, og det var grundet ønsket om at en stemme på C, blev en stemme på det Konservative Folkeparti og det viste sig at være det rigtige beslutning.

På valgnatten viste det sig at alle forudgående aftaler og snakke havde været forgæves, da andre havde en anden dagsorden. Politik er et spil hvor man ikke nødvendigvis kender spillereglerne og derfor ikke kan forudsige resultatet.

Fremtiden er lovende. Bestyrelsen håber at kunne fortsætte de gode takter, og der arbejdes på at nedsætte forskellige udvalg, og i denne proces er det håbet at alle der ønsker at bidrage kan få mulighed for at deltage. Ikke kun bestyrelsen, men også medlemmer.

Vi er ved at tage tilløb til en erhvervsklub i samarbejde med C Lolland, da en sådan vil være til gavn for vores tilsammen 3 byrådsmedlemmer. Planen er, som lovet under valgkampen, at være tæt på erhvervslivet.

Der har været meget aktivitet i foreningen det seneste år, hovedsagelig omkring valgkampen, og det har været forsøgt at inddrage alle i disse, bl.a. via nyhedsbreve.

Stine opfordrer til at komme med gode ideer til arrangementer!

Stine takker for det store opbakning, og for et godt år!

KU:

KU formand Emma Holm afgav efterfølgende beretning.

KU har pr. dags dato 56 medlemmer og er nu den største forening i Storkreds Sjælland og den 6. største på landsplan. Det er lykkedes, på trods af nedlukning, at afholde en del arrangementer, og også endelig at mødes fysisk.

På generalforsamlingen i april blev Emma valgt som formand, og i juni valgt som kandidat til byrådsvalget, hvilket har afstedkommet et travlt år for KU

Foreningen deltog aktivt i skolevalget, hvor C blev 3. størst på landsplan og det største borgerlige parti.

KUs Årsmøde i år skal afholdes på Engestofte, hvor det forventes at 300 KUere over en weekend vil være samlet til politiske drøftelser.

Emma trækker sig ved generelforsamlingen i februar som formand, da hun ønsker mere tid til byrådsarbejdet, men vil stadig være en aktiv del af KU.

 1. Godkendelse af det reviderede regnskab

Kasserer Anders Stausholm forelagde det reviderede regnskab, som viste et overskud på 22.095 kr. Regnskabet er godkendt og underskrevet af revisorerne. Generalforsamlingen godkendte regnskabet.

 1. Fastsættelse af kontingent for det efterfølgende kalenderår

Kontingentet blev fastholdt på 300 kr. pr medlem og 100 kr. for ungkonservative.

 1. Indkomne forslag

Der var ikke indkommet nogen forslag.

 1. Beretning fra den konservative byrådsgruppe om gruppens politik.

Johannes Olav Kruse Kristensen berettede om valgkampen og den efterfølgende konstituering til det nye byråd.

Johannes beretter om forløbet i forhold til valgforbund, og at det viste sig at det manglende valgforbund førte til at vi fik 2 medlemmer i byrådet.

ORDENTLIGHED var omdrejningspunktet under hele valgkampen, og det er lykkes at føre valgkamp uden at gå på kompromis med det, og det vil ligeledes være kodeordet for det politiske arbejde de næste 4 år.

Alle forudgående aftaler blev ændret på valgnatten. Det var ikke til at forudsige at andre havde skjulte dagsordener, men det lykkedes at holde fokus på konservative værdier under hele processen.

Resultatet af konstitueringen blev at Emma har fået plads i Børne-og skoleudvalget, og Johannes har fået plads i både Beskæftigelses-og erhvervsudvalget og i Økonomiudvalget.

Der fremkom kommentarer vedr. lokalpressens manglende omtale af partiet. Både Johannes og Stine tilsluttede sig kritikken.

 1. Valg af formand

Stine Pilt Olsen modtog genvalg og blev valgt.

 1. Valg af næstformand

Lene Uhrskov Nielsen blev enstemmigt valgt.

 1. Valg af 5-9 bestyrelsesmedlemmer for 2 år ad gangen. På lige år vælges lige antal og på ulige år     ulige antal. Valg af 1. og 2. suppleant til bestyrelsen vælges for 1 år ad gangen. Bestyrelsen består således af formand, næstformand og 5-9 bestyrelsesmedlemmer. Antal af bestyrelsesmedlemmer besluttes af generalforsamlingen efter indstilling fra bestyrelsen.

Der skulle vælges 4 medlemmer til bestyrelsen og bestyrelsen indstillede Jan Olsen, Anders Stausholm og Jens-Asger Lund Nielsen til genvalg.  John Stævngaard ønskede at trække sig grundet øget rejseaktiviteter i det kommende år.

Bestyrelsen indstillede herefter Johannes Olav Kruse Kristensen.

Alle 4 blev valgt uden modkandidater.

9b. Valg af 1. og 2. suppleant til bestyrelsen vælges for 1 år af gangen.

Bestyrelsen indstillede Nils Smidemann som 1. suppleant og Lene Hansen som 2. suppleant.

Begge blev valgt uden modkandidater.

 1. Valg af folketingskandidat

Stine Pilt Olsen blev genvalgt uden modkandidat.

 1. Valg af delegerede til partiets landsråd, jvf. vedtægter for Det Konservative Folkepartis organisation § 6, stk. 1, pkt. 6, samt suppleanter for disse.

Efter indstilling fra formanden, overlod generalforsamlingen det til den ny bestyrelse af indstille delegerede til det Konservative Landsråd.

 1. Valg af 2 revisorer og 1 suppleant

Bruno Larsen og Flemming Egholm genvalgt som revisorer.

Nyvalgt som revisorsuppleant blev Clara Mathisen.

13. Politisk drøftelse

14. Eventuelt

Regionskandidat Lene Hansen takker for støtten under valgkampen.

Keld Holm takkede for god ro og orden under generalforsamlingen.

Referat: Lene Uhrskov Nielsen

Bestyrelsen ser således ud:

Formand: Stine Pilt Olsen

Næstformand: Lene Uhrskov Nielsen

Kasserer: Anders Stausholm

Jan Olsen

Jens-Asger Lund Nielsen

Johannes Olav Kruse Kristensen

Dennis Stentebjerg-Czuba

Anne-Grethe Jacobsen

Bo Søby Hansen

KU-formand: Mikkel Midtgaard

Suppleanter:

 1. Nils Smidemann
 2. Lene Hansen